Torv 2 i Dalsø Park

Dalsø Park: Ordinær generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Dalsø Park torsdag den 12. maj 2016

 

Tid

Torsdag den 12. maj 2016 kl. 19:30.

Sted

Mødelokale 1 i Satelitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Dagsorden

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne Download Adobe Reader:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingentet for det følgende regnskabsår
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af formand for foreningen
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en suppleant for denne
 10. Eventuelt

Regnskab og budget

Regnskab for 2015 (jf. dagsordenens punkt 3) og budget for 2017 (jf. dagsordenens punkt 4) fremlægges på generalforsamlingen og udsendes forinden på mail til alle medlemmerne.

Budgettet for 2016 blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015. Det er gengivet under det udsendte budgetforslag for 2017.

Forslag fra bestyrelsen

 1. Ny, fælles tv-aftale med YouSee
 2. Flerårig aftale om snerydning
 3. Vedligeholdelse af hække og arealer uden for parceller
 4. Hastighedsregulering i Dalsø Park

Uddybning og begrundelser for de 4 forslag fra bestyrelsen er udsendt på mail til alle medlemmer - og kan læses her Download Adobe Reader.

Forslag fra medlemmerne

Hvis der er forslag fra medlemmerne, jf. dagsordenens punkt 5, skal disse sendes til bestyrelsen - bestyrelsen@dalsoepark.dk - senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 3, stk. 2, dvs. senest onsdag den 4. maj 2016 kl. 19:30. Bestyrelsen udsender modtagne forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Valg af formand for foreningen

Bestyrelsen indstiller Erik Maaløe (nr. 30).

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Linda Christensen (nr. 12) og Bjarne Elsborg (nr. 68) er på valg i år. Begge er villige til at modtage genvalg.