Torv 2 i Dalsø Park

Dalsø Park: Ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Dalsø Park torsdag den 24. maj 2018

 

Tid

Torsdag den 24. maj 2018 kl. 19:30.

Sted

Mødelokale 2 på 1. sal i Satelitten, ved biblioteket, Bymidten 46, 3500 Værløse.

Dagsorden

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne Download Adobe Reader:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingentet for det følgende regnskabsår
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg af formand for foreningen
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af en revisor og en suppleant for denne
  10. Eventuelt

Regnskab og budget

Regnskab for 2017 (jf. dagsordenens punkt 3) og budget for 2019 (jf. dagsordenens punkt 4) fremlægges på generalforsamlingen og udsendes forinden på mail til alle medlemmerne.

Budgettet for 2018 blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017. Det er gengivet under det udsendte budgetforslag for 2019.

Forslag fra bestyrelsen

Der er ingen forslag fra bestyrelsen i år.

Forslag fra medlemmerne

Hvis der er forslag fra medlemmerne, jf. dagsordenens punkt 5, skal disse sendes til bestyrelsen - bestyrelsen@dalsoepark.dk - senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 3, stk. 2, dvs. senest onsdag den 16. maj 2018 kl. 19:30. Bestyrelsen udsender modtagne forslag senest 5 dage inden generalforsamlingen.

Valg af formand for foreningen

Erik Maaløe er på valg i år og er villig til at modtage genvalg.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Linda Christensen (nr. 12) og Bjarne Elsborg (nr. 68) er på valg i år. Begge er villige til at modtage genvalg.

Drøftelse under eventuelt

Bestyrelsen lægger op til debat om opstilling af el-ladestander(e) til el-biler på fællesarealer i foreningens område.